Locaties

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling horend bij het desbetreffende evenement is ontvangen.

Betaling kan geschieden overmaken op rekeningnummer NL 82 ABNA 0548 3053 58 t.n.v. Stichting Master Sport & Events te Assen.

Annuleren

Tot 14 dagen voor aanvang van het evenement kan een deelnemer kosteloos annuleren. Indien de aanmelding geannuleerd wordt tussen 14 dagen voor het evenement en de start van het evenement, Zal een bedrag van € 75,- in rekening worden gebracht voor de reeds gemaakte kosten. Het restant bedrag zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

Overmacht

Indien Stichting Master Sport&Events door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Stichting Master Sport&Events gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen:

  • onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 25 deelnemers per locatie. Stichting Master Sport&Events dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van het evenement hiervan in kennis te stellen.
  • Afgelasting door weersomstandigheden.

Indien de deelnemer geen gebruik wil of kan maken van het geboden alternatief, of indien er geen enkel alternatief mogelijk is, zal er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden, met aftrek van de reeds door Stichting Master Sport&Events gemaakte kosten (€ 40,-).

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Stichting Master Sport&Events, ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Stichting Master Sport&Events en de organiserende vereniging hanteren.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan een evenement van Stichting Master Sport&Events hinder of overlast bezorgt, kan door Stichting Master Sport&Events van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten.

BELANGRIJK:

Bij een sportieve activiteit past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de Univé Voetbaldagen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van de het evenement van Stichting Master Sport&Events. Wij danken u voor uw begrip.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Stichting Master Sport&Events en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.

Stichting Master Sport&Events is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Stichting Master Sport&Events aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stichting Master Sport&Events - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Stichting Master Sport&Events, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Dieet

Dieetwensen zijn moeilijk in te willigen. Natuurlijk willen we er alles aan doen om met het dieet rekening te houden. Wel kan zelf meegebracht eten genuttigd worden. Wij vragen u in dit soort gevallen een duidelijke instructielijst met wat wel/niet gegeten mag mee te geven. Univé Voetbaldagen kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden indien een kind zich niet houdt aan zijn dieet.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog zeven dagen door de organiserende vereniging bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de vereniging gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s

Tijdens het evenement worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Stichting Master Sport&Events promotiemateriaal.

Vragen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Stationsstraat 11
    9401 KV Assen
  • 06.535 90 353
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.